Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Dendroloogiline hinnang (ehk dendroloogiline inventeerimine) annab kompleksse ülevaate puittaime liigist, seisundist, haljastusväärtusest, kirjeldab nende kahjustusi ja pakub välja ettepanekud edasisteks hooldustöödeks puude seisundi parandamiseks või nende säilitamiseks ja kaitseks.
Üldjuhul on hinnangu vormistamiseks vajalik geodeetilise alusplaani olemasolu mõõtkavas vähenalt 1:500, millele on kantud puud alates rinnadiameetrist 8 cm ja põõsad.

Dendroloogiline hinnang koosneb välitöödest, tulemuste vormistusest alusplaanile ja vajadusel ka seletuskirjast.

Dendroloogilise hinnangu võib tellida koduaia puude seisundi väljaselgitamiseks ja edasiste tööde planeerimiseks (raie, lõikus, sidumine või toestamine, ehitusaegne kaitse, asendamine jne).

Väga mitmetes omavalitsusüksustes on dendroloogiline hinnang vajalik hoonete ja nende juurdeehituste tegemisel, rajatiste (tehnovõrgud, maaküttesüsteemid, teed jne) projekteerimisel, haljasala raietööde planeerimisel jne.

Share