Dendroloogiliste hinnangute koostamine

Puittaimede hindaja on ulatusliku kogemusega spetsialist, kes juhendab puuhooldustööde, sh istutustööde läbiviimist, annab erialast nõu hangete korraldamisel ning teostab järelevalvet puuhooldus- ja istutustööde üle ning puude kaitsemeetmete rakendamise üle ehitusobjektidel. Samuti hindab puittaimede seisundit ja väärtust ning dokumenteerib hindamistulemusi, annab puuhooldusega seotud soovitusi ning koostab eksperthinnanguid.

Dendroloogiline hindamine (ehk dendroloogiline inventeerimine) annab kompleksse ülevaate puittaime liigist, seisundist, haljastusväärtusest, kirjeldab nende kahjustusi ja pakub välja ettepanekud edasisteks hooldustöödeks puude seisundi parandamiseks või nende säilitamiseks ja kaitseks. Vajadusel antakse ülevaade ka kasvukohatüübist, rohttaimestikust, kaitsealustest liikidest jne.
Üldjuhul on hinnangu vormistamiseks vajalik geodeetilise alusplaani olemasolu mõõtkavas vähenalt 1:500, millele on kantud puud alates rinnadiameetrist 8 cm ja põõsad.

Dendroloogiline hinnang koosneb välitöödest, tulemuste vormistusest alusplaanile ja vajadusel ka seletuskirjast.

Dendroloogilise uuringu võib tellida koduaia puude seisundi väljaselgitamiseks ja edasiste tööde planeerimiseks (raie, lõikus, sidumine või toestamine, ehitusaegne kaitse, asendamine jne). Kuid mitmetes omavalitsusüksustes on terviklik haljastuse hinnang vajalik hoonete ja nende juurdeehituste tegemisel, rajatiste (tehnovõrgud, maaküttesüsteemid, teed jne) projekteerimisel, haljasala raietööde planeerimisel jne.

Vaata ka:
Tallinn Haljastuse inventeerimise kord
Harku vald Juhend detailplaneeringu koostamiseks
Puude raiumiseks loa andmise kord Harku vallas
Saue vald Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord
Viimsi vald Puude raie kord Viimsi valla tiheasustusalal
Keila linn Raieloa andmise tingimused ja kord
Haapsalu Puude raie kord Haapsalu linnas
Pärnu Raieloa andmise kord

Share